Fordybelse og tålmodig abstrakt skabelse med papir og tråd

(english version below)

Af Trine Rytter Andersen

 

Få kunstnere har som Christine Lyhne lært tålmodigt at undersøge et materiale helt til bunds. Ikke mange har som hun evnen til ydmygt at dedikere sin tid til at lære et medium at kende, for derved at komme op på et niveau, hvorfra det lader sig gøre på smukkeste vis at udnytte materialets særegne kvaliteter og udfordre dets grænser i skabelsen af kunstobjekter. 

 

Et besøg i Christine Lyhnes atelier afslører et stort arbejdsbord, hvorpå en symaskine er det centrale værktøj. På hylder findes et utal af forme til manuel udstansning af papcirkler i forskellige størrelser og papir i mange forskellige farver og kvaliteter. På væggene hænger en række værker, hvoraf nogle stadig er undervejs. Hurtigt går det op for mig, at det her også er et møde med en kunstner, der ikke går på kompromis og som hengiver sig fuldt og helt til langsommeligheden i skabelsesprocessen. Hun arbejder fortrinsvis med papir, med gentagelser, ujævne og taktile flader, med mønstre på flader og rosetter udformede som væghængte objekter. Der er altid noget helligt – eller befriende – ved at træde ind i den type fordybelsesrum, hvor kærligheden til materialet og kunsten, der kommer ud af det, er mærkbar på denne helt særligt koncentrerede facon. Det kommer sig af de mange timers arbejde og den pågående undersøgelsesproces og dens mange destilleringer. Sådanne kunstnerrum oser af nærvær og lyst til at hengive sig fuldt og helt. 

 

Christine Lyhne er sådan en kunstner, der arbejder helhjertet med sin kunst med det ene formål at fravriste sit materiale den information, hun behøver for at skabe sine tidløse og abstrakte værker. Det er logisk, at de geometriske former kommer ind i billedet, og cirklen er også hendes foretrukne grundform. Hun bringer den i spil ved at masseproducere den og bruge den som grundelement i opbygningen af værket. Ved at vende, flippe, bøje og sammensy cirklerne udforsker hun lys og skygge, fladers forskydning og farvens nuancering i sine tredimensionale vægobjekter. Det fine ved disse værker er, at sytrådene ikke afklippes, som man ville gøre det under normale omstændigheder. Her skaber de fine tråde, som hænger ned fra værket, en ekstra kvalitet af noget skrøbeligt, sanseligt og fint. På samme måde optræder en tilsvarende sensibilitet i andre værker som noget uregelmæssigt, en løs afslutning eller en utrimmet kant. Omvendt er selve det håndværksmæssige ubestrideligt perfektioneret og det er netop dynamikken mellem de to polariteter, som giver værkernes deres “elektricitet”. Et andet karakteristika ved Christine Lyhnes kunst er, at den ved første øjekast virker uprætentiøs og minimalistisk i kraft af dets insisteren på at skabe udtryk gennem gentagelser, men det skønne er, at netop dette munder ud i en form for stoflig- og kromattisk overdådighed. De små forskydninger i en flade, der er skabt af identiske papirstrimler skaber en rig stoflig oplevelse og nuanceringer i farven. Det er disse nuancer, der interesserer kunstneren, og det er for at opdage og give dem form, hun tilbringer så mage ensomme timer bøjet over symaskinen i atelieret.  

 

Christine Lyhne interesserer sig for ’det skønne’ i klassisk forstand. Hun er en af de mange kunstnere, hvis møjsommelige håndværkstunge arbejde bidrager til det, vi kalder grundforskning inden for det billedkunstneriske felt. Værker i denne kategori giver sig til kende med en særegen tidløshed, og de trækker næsten altid på noget arkarisk og eviggyldigt i formmæssig forstand. Denne iboende universalitet er altid mirakuløs og mystisk på en ydmyg og ikke larmende facon. Af den grund kræver den af sine skabere, at de har evnen til selv at træde lidt i baggrunden, at deres individuelle egoer ikke må fylde så meget undervejs i den kunstneriske proces. Det betyder naturligvis også, at værkerne har en høj grad af autonomi : at de er selvberoende og kun refererer til sig selv og deres egen materialitet. Som beskuer møder du dem som noget fremmedartet eller som noget bekendt. De tilbyder dit øje et sted at gå på opdagelse og dit sind en lille pause.

Christine Lyhnes værker indbyder til kunstnerisk nydelse. Giver du dig hen til denne mulighed, vil du opdage at der bag værkernes minimale og konkrete udsagn også findes en reflekterende og sansende afsender, hvis temperament, flid og sensibilitet kommer til udtryk i valget af farve og form. Har du adgang til at opleve en mangfoldighed af forskellige værker, vil du opdage en musikalitet i de rytmiske forløb og “spring” fra en farvecirkel til en anden. Der er en spænding i værkerne, som mærkes kropsligt, og det er de små nuanceringer der gør hele forskellen. Christine Lyhne repræsenterer en særlig kunstnertype, hvis flittige arbejde i atelierets afsondrethed ofte bærer lønnen i sig selv. Det er betingelsen for den kunstneriske frihed og for kunstnerens mulighed for at forfølge, udforske og afprøve sine ideer og sit materiale. I den slags processer findes der ingen lette løsninger og ingen smutveje. Det kan vi, som oplever værkerne glæde os over.

 

 

 

Immersion and Patient Abstract Creation with Paper and Thread

 

By Trine Rytter Andersen

Few artists, like Christine Lyhne, have learned patiently to explore a material thoroughly. Not many possess the ability, as she does, to humbly dedicate their time to getting to know a medium, thereby reaching a level from which it becomes possible to beautifully exploit the material’s unique qualities and challenge its limits in the creation of art objects.

A visit to Christine Lyhne’s studio reveals a large work table, with a sewing machine as the central tool. On shelves, there are numerous molds for manually cutting out paper circles in various sizes, and paper in many different colors and qualities. On the walls hang a series of works, some of which are still in progress. It quickly becomes apparent to me that this is also a meeting with an artist who does not compromise and who fully devotes herself to the slowness of the creative process. She primarily works with paper, with repetitions, uneven and tactile surfaces, with patterns on surfaces, and rosettes formed as wall-hung objects. There is always something sacred – or liberating – about entering this type of space for deep concentration, where the love for the material and the art that emerges from it is palpable in this particularly concentrated manner. This arises from the many hours of work and the ongoing process of investigation and its many distillations. Such artist spaces exude presence and a desire to fully surrender.

Christine Lyhne is such an artist who works wholeheartedly with her art with the sole purpose of wresting from her material the information she needs to create her timeless and abstract works. It is logical that geometric shapes come into play, and the circle is also her preferred basic form. She brings it into play by mass-producing it and using it as a fundamental element in the construction of the work. By turning, flipping, bending, and sewing the circles together, she explores light and shadow, shifts in planes, and nuances of color in her three-dimensional wall objects. The beauty of these works lies in the fact that the threads are not cut off, as one would normally do. Here, the fine threads hanging down from the work create an additional quality of fragility, sensuality, and delicacy. Similarly, a corresponding sensitivity appears in other works as something irregular, a loose ending, or an untrimmed edge. Conversely, the craftsmanship is undeniably perfected, and it is precisely the dynamics between these two polarities that give the works their “electricity.” Another characteristic of Christine Lyhne’s art is that at first glance, it seems unpretentious and minimalist due to its insistence on expression through repetitions, but the beauty lies precisely in this resulting richness of texture and chromatic extravagance. The small shifts in a surface created by identical strips of paper create a rich textural experience and nuances in color. It is these nuances that interest the artist, and it is to discover and give them shape that she spends so many solitary hours bent over the sewing machine in the studio.

Christine Lyhne is interested in ‘the beautiful’ in the classical sense. She is one of the many artists whose painstaking, craftsmanship-heavy work contributes to what we call basic research in the field of visual arts. Works in this category reveal themselves with a peculiar timelessness, and they almost always draw on something archaic and eternal in terms of form. This inherent universality is always miraculous and mysterious in a humble and unobtrusive manner. For this reason, it demands of its creators that they have the ability to step back a little, that their individual egos should not dominate so much during the artistic process. This naturally also means that the works have a high degree of autonomy: that they are self-referential and only refer to themselves and their own materiality. As a viewer, you encounter them as something alien or as something familiar. They offer your eye a place to explore and your mind a little pause. Christine Lyhne’s works invite artistic enjoyment. If you surrender to this opportunity, you will discover that behind the works’ minimal and concrete statements, there is also a reflective and perceptive sender, whose temperament, diligence, and sensitivity are expressed in the choice of color and form. If you have access to experience a variety of different works, you will discover a musicality in the rhythmic progressions and “leaps” from one color circle to another. There is a tension in the works that is felt bodily, and it is the small nuances that make all the difference. Christine Lyhne represents a special type of artist whose diligent work in the seclusion of the studio often bears its own reward. It is the condition for artistic freedom and for the artist’s ability to pursue, explore, and test her ideas and her material. In such processes, there are no easy solutions and no shortcuts. That is something we, as viewers of the works, can rejoice in.